περιβάλλον

Λούσιος, το "ποτάμι-φονιάς"!

τα του μεγάλου μας οίκου...

Λούσιος, το "ποτάμι-φονιάς"!

Δημοσίευσηαπό Mythos » Τετ Μάιος 30, 2007 12:34 am

"ذïôـىé - ضïيéـٍ"

(مهëïéïٍ ًُïôéôëïٍ, َه لًïّéيï نهëôéï "َُôهٌéلٍ" ôïُ ءëôهٌ ىه ôïي ¨َُيçèç ًُïًôï¨ هêِùيçôç ôïُ يل نéلôهëهé َôçي هîéَïُ َُيçèéَىهيç, âلٌهéلٍ ىïٌِçٍ, êلôـًëçîق ôïُ.)

شï ًïôلىé-ِïيéلٍ ôùي çىهٌùي هéيلé, َُِéêل, ï ثïَُéïٍ ًïôلىïٍ.

إéيلé ِليهٌï ïôé ï لَôïé÷هéùôïٍ لٌ÷éَُيôلêôçٍ ôïُ ليïçôïُ "نهëôéïُ", لميïهé ôï ًهٌéه÷ïىهيï ôùي هييïéùي "ًïôلىé" êلé "ِïيéلٍ".

جـëéَôل ًُهîلéٌهك, ÷ùٌéٍ ِïâï, هêٌِلَôéêل َôïé÷هéل (ïًùٍ هي ًٌïêهéىهيï لُôï ôçٍ "ًٌïَùًïًïكçَçٍ" ق "ًٌïَùًïًïéكلٍ") مéل ôل ïًïéل نهي نéلèهôهé ôçي âéùىلôéêç ىل ïُôه êلé ôçي ëïمéêç êلé لéَèçôéêç ًُïنïىق, ًïُ èل ôïُ هًهôٌهًه يل ôل ÷هéٌéَôهé َùَôل, êلé لًëل لىïëلهé ىéل êٌلُمق-ًïٌنق ôçëهïًôéêçٍ ç÷ïٍُ êلé "هُùنéلٍ", ىه َêïًï يل ôلَْهé ôï ôٌïىïëلميï "ىïممïëلêé", ًïُ هêôéىل ïôé ِéëïîهيïُي َôï هَùôهٌéêï ôïُ êٌليéïُ ôïٍُ ïé ًُïôéèهىهيïé ôçëهèهلôهٍ ôïُ, ùَôه يل لًïًَلَهé êلًïéل ëéمل, èëéâهٌل ÷éëéïَôل ôçëهèهلَçٍ ًلٌلًليù.

شï "ًïôلىé-ِïيéلٍ" (ِïيéـٍ, êلôل ôïي ليïçôï َُيôلêôç ôïُ ôكôëïُ), د ثïَُéïٍ, ميùَôïٍ لًï ôçي لٌ÷لéïôçôل َلي ï ًïôلىïٍ ىه ôل ًéï êٌُل يهٌل َه ïëç ôçي إëëلنل, هéيلé هيل لًï ôل مٌلِéêïôهٌل êلé ïىïٌِل ىéêٌل ًïôلىéل ًïُ لِèïيïُي َôçي ïٌهéيç ÷ùٌل.

ا لٌ÷لéïهëëçيéêç ىُèïًëلَéل ًïُ çîهٌه يل ليلميùٌéوهé ôï َُِéêï êـëëïٍ êلé يل ليلنهéêيُهé ôçي لéَèçôéêç ôïُ لîéل َُينهïيôلٍ ôï ىه ليهîليôëçôïٍُ ىُèïٍُ لًلٌلىéëëçٍ هىًيهَُçٍ, ه÷هé ôéىçَهé نهüيôùٍ ôïي ثïَُéï لِïُ َ‎ىِùيل ىه ôçي ًلٌـنïَç َôل ًهيôلêـèلٌل يهٌـ ôïُ, ïé ي‎ىِهٍ بهéَüل, حفنل êلé ءمي‏ فëïَُلي ôï يهïمفييçôï ؤكل êé هêôïôه َه "ليلىيçَç" ôïُ "مهمïيïôïٍ", êلèéهٌùèçêه ç ïيïىلَéل "ثïَُéïٍ".

***
(ليôéمٌلِù لًï نéêôُلêï ôïًï, ôïُ ïًïéïُ ïé َُيôلêôهٍ ميùٌéوïُي "َُِهé êلé èهَهé" ôçي ًهٌéï÷ç)

>> ا ًلٌü÷èéل ًهٌéï÷ق ôïُ ثï‎َéïُ َôï ىهملë‎ôهٌï ôىقىل ôïُ هكيلé لًüêٌçىيç, هي‏ ُّ‏يïيôلé êïِôهٌïك âٌـ÷ïé êـيïيôلٍ لن‎يلôï ôï ًفٌلَىل ىفَل لًü لُôï‎ٍ. ¸ôَé نçىéïٌُمقèçêه ôï éنéلكôهٌïُ َُِéêï‎ êـëëïٍُ ِلٌـممé ôïُ. ءًü ôï فôïٍ 1997 ف÷هé ÷لٌلêôçٌéَôهك "ùٍ ًهٌéï÷ق هيéلكïُ لٌ÷لéïëïمéêï‎ ÷‏ٌïُ" êلé ًٌïَôلôه‎هôلé لًü ôï ًُïٌُمهكï ًïëéôéَىï‎. ¸÷هé ًëï‎َéل ÷ëùٌكنل êلé ًليكنل ًïُ َُيًُـٌ÷ïُي لٌىïيéêـ.

سôï ِلٌـممé ليلًô‎÷èçêه ç ىïيلَôéêق وùق. ذïëëïك ًلٌـمïيôهٍ َُيفâلëëلي َ' لُôü, üًùٍ ç ملëقيç, ç çَُ÷كل êلé ôï èٌçَêهُôéêü َُيلكَèçىل ôùي ليèٌ‏ًùي. ؤçىéïٌُمقèçêلي لَêçôقٌéل, ىïيلَôقٌéل, هêêëçَكهٍ êلé ًلٌهêêëقَéل. ( جïيق ضéëïَüِïُ, جïيق ءéىُلë‏ي ê.ل)

إًهéنق êلôـ ىقêïٍ ôïُ ِلٌلممéï‎ ًُـٌ÷ïُي ًïëëفٍ ًçمفٍ - êهِلëـٌéل, ىه ـِèïيل يهٌـ, ليلًô‎÷èçêه فيل هكنïٍ âéïôه÷يكلٍ ًïُ َôçٌك÷ôçêه َôçي ُنٌïêكيçَç. ثهéôï‎ٌمçَلي ى‎ëïé مéل ôï ـëهَىل ôùي نçىçôٌéلê‏ي, ى‎ëïé ًïُ ëهéôïٌُمï‎َلي َلي âٌَُïنهّهكل مéل ôçي êلôهٌملَكل نهٌىـôùي, ى‎ëïé مéل ôç ًٌُكôéنل ïé ميùَôïك ىًلٌïُôüىُëïé, يهٌïôٌéâفٍ مéل ôçي هًهîهٌملَكل ٌï‎÷ùي, يهٌïًٌكïيل مéل ôçي êïًق ق ôï "َêكَéىï" êïٌى‏ي نفيôٌùي êëً. سôïي كنéï ÷‏ٌï ëهéôï‎ٌمçَلي لَâهَôïêـىéيل, هٌملَôقٌéل êلôلَêهُقٍ êهٌلىéنé‏ي, هëلéïôٌéâهكل êلé لًïَôلêôقٌéل ىه ôï ٌلêïêـوليï مéل ôçي ًلٌلمùمق ôَكًïٌُïُ (ٌلêك). سقىهٌل َôçي ًهٌéï÷ق ëهéôïٌُمهك ôï جïَُهكï صنٌïêكيçَçٍ. >>

***

ءُôï ëïéًïي هéيلé, êلôل ôïٍُ ليهمêهِلëïٍُ êلé لىïٌِùôïٍُ ëلْêلôوقنهٍ ôùي ىفَùي ("ىكيôéل" هًé ôï يهïهëëçيéê‏ôهٌïي), ôï "ًïôلىé-ِïيéلٍ"!
(ء! êلé يل ىه َُىًلèليه ïé ىليلâçنهٍ-êٌل÷ôهٍ ôùي ëلéêùي لمïٌùي مéل ôçي ÷ٌçَç ôïُ "üٌïُ" ëلْêلôوçنهٍ. سôï êلôù-êلôù, لُôïé ïôلي âملوïُي يôهëـëé ôï هىًïٌهُىل, ىéëليه êلëëéôهٌل êلé ًéï مëلٌُِل هëëçيéêل êلé ôï êٌُéùôهٌï, îهٌïُي مéل ًïéï ًٌلمىل ىéëليه..)

_________________
_]\/[_
«هé ïé بهïك نéلëفمïيôلé ôق ôùي إëëقيùي مë‏ôôç ÷ٌ‏يôلé»
Άβαταρ μέλους
Mythos
senior member
 
Δημοσιεύσεις: 485
Εγγραφή: Κυρ Νοέμ 21, 2004 7:17 pm

Δημοσίευσηαπό trueseeker » Πέμ Μάιος 31, 2007 5:54 pm

Δεν θα μπορούσα να το διατυπώσω καλύτερα! Συμφωνώ απολύτως!!!!

Θα μου επιτρέψεις μόνο να συμπληρώσω το εξής :

&*&&^%#&*@@@@$%^

Συμφωνείς?
... παράλληλες πορείες που τις ενώνει μια σιωπή ...
Άβαταρ μέλους
trueseeker
e-missos master
 
Δημοσιεύσεις: 1380
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 13, 2003 9:42 am

Re: Λούσιος, το "ποτάμι-φονιάς"!

Δημοσίευσηαπό Antonio » Πέμ Μάιος 31, 2007 8:40 pm

Mythos έγραψε:"ذïôـىé - ضïيéـٍ"

(مهëïéïٍ ًُïôéôëïٍ, َه لًïّéيï نهëôéï "َُôهٌéلٍ" ôïُ ءëôهٌ ىه ôïي ¨َُيçèç ًُïًôï¨ هêِùيçôç ôïُ يل نéلôهëهé َôçي هîéَïُ َُيçèéَىهيç, âلٌهéلٍ ىïٌِçٍ, êلôـًëçîق ôïُ.)

شï ًïôلىé-ِïيéلٍ ôùي çىهٌùي هéيلé, َُِéêل, ï ثïَُéïٍ ًïôلىïٍ.

إéيلé ِليهٌï ïôé ï لَôïé÷هéùôïٍ لٌ÷éَُيôلêôçٍ ôïُ ليïçôïُ "نهëôéïُ", لميïهé ôï ًهٌéه÷ïىهيï ôùي هييïéùي "ًïôلىé" êلé "ِïيéلٍ".

جـëéَôل ًُهîلéٌهك, ÷ùٌéٍ ِïâï, هêٌِلَôéêل َôïé÷هéل (ïًùٍ هي ًٌïêهéىهيï لُôï ôçٍ "ًٌïَùًïًïكçَçٍ" ق "ًٌïَùًïًïéكلٍ") مéل ôل ïًïéل نهي نéلèهôهé ôçي âéùىلôéêç ىل ïُôه êلé ôçي ëïمéêç êلé لéَèçôéêç ًُïنïىق, ًïُ èل ôïُ هًهôٌهًه يل ôل ÷هéٌéَôهé َùَôل, êلé لًëل لىïëلهé ىéل êٌلُمق-ًïٌنق ôçëهïًôéêçٍ ç÷ïٍُ êلé "هُùنéلٍ", ىه َêïًï يل ôلَْهé ôï ôٌïىïëلميï "ىïممïëلêé", ًïُ هêôéىل ïôé ِéëïîهيïُي َôï هَùôهٌéêï ôïُ êٌليéïُ ôïٍُ ïé ًُïôéèهىهيïé ôçëهèهلôهٍ ôïُ, ùَôه يل لًïًَلَهé êلًïéل ëéمل, èëéâهٌل ÷éëéïَôل ôçëهèهلَçٍ ًلٌلًليù.

شï "ًïôلىé-ِïيéلٍ" (ِïيéـٍ, êلôل ôïي ليïçôï َُيôلêôç ôïُ ôكôëïُ), د ثïَُéïٍ, ميùَôïٍ لًï ôçي لٌ÷لéïôçôل َلي ï ًïôلىïٍ ىه ôل ًéï êٌُل يهٌل َه ïëç ôçي إëëلنل, هéيلé هيل لًï ôل مٌلِéêïôهٌل êلé ïىïٌِل ىéêٌل ًïôلىéل ًïُ لِèïيïُي َôçي ïٌهéيç ÷ùٌل.

ا لٌ÷لéïهëëçيéêç ىُèïًëلَéل ًïُ çîهٌه يل ليلميùٌéوهé ôï َُِéêï êـëëïٍ êلé يل ليلنهéêيُهé ôçي لéَèçôéêç ôïُ لîéل َُينهïيôلٍ ôï ىه ليهîليôëçôïٍُ ىُèïٍُ لًلٌلىéëëçٍ هىًيهَُçٍ, ه÷هé ôéىçَهé نهüيôùٍ ôïي ثïَُéï لِïُ َ‎ىِùيل ىه ôçي ًلٌـنïَç َôل ًهيôلêـèلٌل يهٌـ ôïُ, ïé ي‎ىِهٍ بهéَüل, حفنل êلé ءمي‏ فëïَُلي ôï يهïمفييçôï ؤكل êé هêôïôه َه "ليلىيçَç" ôïُ "مهمïيïôïٍ", êلèéهٌùèçêه ç ïيïىلَéل "ثïَُéïٍ".

***
(ليôéمٌلِù لًï نéêôُلêï ôïًï, ôïُ ïًïéïُ ïé َُيôلêôهٍ ميùٌéوïُي "َُِهé êلé èهَهé" ôçي ًهٌéï÷ç)

>> ا ًلٌü÷èéل ًهٌéï÷ق ôïُ ثï‎َéïُ َôï ىهملë‎ôهٌï ôىقىل ôïُ هكيلé لًüêٌçىيç, هي‏ ُّ‏يïيôلé êïِôهٌïك âٌـ÷ïé êـيïيôلٍ لن‎يلôï ôï ًفٌلَىل ىفَل لًü لُôï‎ٍ. ¸ôَé نçىéïٌُمقèçêه ôï éنéلكôهٌïُ َُِéêï‎ êـëëïٍُ ِلٌـممé ôïُ. ءًü ôï فôïٍ 1997 ف÷هé ÷لٌلêôçٌéَôهك "ùٍ ًهٌéï÷ق هيéلكïُ لٌ÷لéïëïمéêï‎ ÷‏ٌïُ" êلé ًٌïَôلôه‎هôلé لًü ôï ًُïٌُمهكï ًïëéôéَىï‎. ¸÷هé ًëï‎َéل ÷ëùٌكنل êلé ًليكنل ًïُ َُيًُـٌ÷ïُي لٌىïيéêـ.

سôï ِلٌـممé ليلًô‎÷èçêه ç ىïيلَôéêق وùق. ذïëëïك ًلٌـمïيôهٍ َُيفâلëëلي َ' لُôü, üًùٍ ç ملëقيç, ç çَُ÷كل êلé ôï èٌçَêهُôéêü َُيلكَèçىل ôùي ليèٌ‏ًùي. ؤçىéïٌُمقèçêلي لَêçôقٌéل, ىïيلَôقٌéل, هêêëçَكهٍ êلé ًلٌهêêëقَéل. ( جïيق ضéëïَüِïُ, جïيق ءéىُلë‏ي ê.ل)

إًهéنق êلôـ ىقêïٍ ôïُ ِلٌلممéï‎ ًُـٌ÷ïُي ًïëëفٍ ًçمفٍ - êهِلëـٌéل, ىه ـِèïيل يهٌـ, ليلًô‎÷èçêه فيل هكنïٍ âéïôه÷يكلٍ ًïُ َôçٌك÷ôçêه َôçي ُنٌïêكيçَç. ثهéôï‎ٌمçَلي ى‎ëïé مéل ôï ـëهَىل ôùي نçىçôٌéلê‏ي, ى‎ëïé ًïُ ëهéôïٌُمï‎َلي َلي âٌَُïنهّهكل مéل ôçي êلôهٌملَكل نهٌىـôùي, ى‎ëïé مéل ôç ًٌُكôéنل ïé ميùَôïك ىًلٌïُôüىُëïé, يهٌïôٌéâفٍ مéل ôçي هًهîهٌملَكل ٌï‎÷ùي, يهٌïًٌكïيل مéل ôçي êïًق ق ôï "َêكَéىï" êïٌى‏ي نفيôٌùي êëً. سôïي كنéï ÷‏ٌï ëهéôï‎ٌمçَلي لَâهَôïêـىéيل, هٌملَôقٌéل êلôلَêهُقٍ êهٌلىéنé‏ي, هëلéïôٌéâهكل êلé لًïَôلêôقٌéل ىه ôï ٌلêïêـوليï مéل ôçي ًلٌلمùمق ôَكًïٌُïُ (ٌلêك). سقىهٌل َôçي ًهٌéï÷ق ëهéôïٌُمهك ôï جïَُهكï صنٌïêكيçَçٍ. >>

***

ءُôï ëïéًïي هéيلé, êلôل ôïٍُ ليهمêهِلëïٍُ êلé لىïٌِùôïٍُ ëلْêلôوقنهٍ ôùي ىفَùي ("ىكيôéل" هًé ôï يهïهëëçيéê‏ôهٌïي), ôï "ًïôلىé-ِïيéلٍ"!
(ء! êلé يل ىه َُىًلèليه ïé ىليلâçنهٍ-êٌل÷ôهٍ ôùي ëلéêùي لمïٌùي مéل ôçي ÷ٌçَç ôïُ "üٌïُ" ëلْêلôوçنهٍ. سôï êلôù-êلôù, لُôïé ïôلي âملوïُي يôهëـëé ôï هىًïٌهُىل, ىéëليه êلëëéôهٌل êلé ًéï مëلٌُِل هëëçيéêل êلé ôï êٌُéùôهٌï, îهٌïُي مéل ًïéï ًٌلمىل ىéëليه..)

_________________
_]\/[_
«هé ïé بهïك نéلëفمïيôلé ôق ôùي إëëقيùي مë‏ôôç ÷ٌ‏يôلé»


εχθες το μυνημα σου ηταν κανονικο
τι το εκανες ρε;
Antonio
full member
 
Δημοσιεύσεις: 177
Εγγραφή: Τετ Φεβ 22, 2006 5:31 pm


Επιστροφή στο περιβάλλον

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες

cron